เพลงเด็ก หนึ่ง สอง สาม สี่ (1234)

เพลงเด็ก หนึ่ง สอง สาม สี่ (1234)

เนื้อเพลงสำหรับเด็ก
1234 1234
567 567
มีทั้ง 8 และ 9 10
มีทั้ง 8 และ 9 10
จำให้ดี ฟังอีกที

Post a Comment