ความรู้เรื่องสัตว์เลี้ยง สำคัญอย่างไรต่อเด็กๆวัยก่อนเข้าโรงเรียน

ความรู้เรื่องสัตว์เลี้ยง สำคัญอย่างไรต่อเด็กๆวัยก่อนเข้าโรงเรียน

สัตว์เลี้ยง (Pets) หมายถึง สัตว์ที่มนุษย์เรานำมาดูแล ตั้งแต่ การให้อาหาร ให้พักอาศัย รักษายามเจ็บป่วย และ การผสมพันธุ์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้งาน หรือเป็นเพื่อน คนเราจึงมีความผูกพันกับสัตว์เลี้ยงด้วยความรักและการเป็นมิตรต่อกัน ส่วนการเลี้ยงสัตว์ หมายถึง การบำรุงสัตว์เลี้ยงให้เจริญเติบโต ด้วยการให้อาหาร ที่อยู่ รักษายามเจ็บป่วย เพื่อให้สัตว์มีความสมบูรณ์และเป็นปกติสุข เด็กๆจะได้รับประโยชน์จากสัตว์เลี้ยงหลากหลายประการคือ ได้ในเรื่องของความเพลิดเพลิน เป็นเพื่อนเล่นคลายเหงา ได้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของสัตว์เลี้ยงชนิดนั้นๆ สัตว์เลี้ยงจึงเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติที่ครูปฐมวัยนำมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546

การสอนเด็กๆในเรื่องของสัตว์เลี้ยง มีความสำคัญอย่างไร

                          หน้าที่การสั่งสอนอบรมเด็กๆนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ปกครอง พ่อแม่ ตลอดจนครูอาจารย์ภายในโรงเรียนหรือสถานศึกษาต่างๆ เพราะเด็กๆถือเป็นผู้เยาว์ที่มีความสำคัญต่อสังคม และเป็นอนาคตของชาติ การเตรียมความพร้อมในเรื่องความรู้รอบตัวต่อเด็กๆเป็นสิ่งสำคัญ การที่เราฝึกให้เด็กๆรู้จักว่า สัตว์เลี้ยงคืออะไร เป็นการปลูกฝังและพัฒนาจิตใจอันดีงาม สั่งสมความอ่อนโยนให้เด็กๆ รักธรรมชาติ แลรักสัตว์มากขึ้น ทำให้เขาเหล่านั้นเติบโตมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพ การที่มีกระบวนการฝึกสมองตั้งแต่เยาว์วัย และความรู้ที่ได้เสริมสร้างมานั้น ก็สามารถนำมาสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต

เด็กๆในวัยปฐมวัยนั้น สมองจะสามารถเรียนรู้และจดจำได้อย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการที่ต่อเนื่อง และตอบสนองต่อสิ่งรอบตัวได้เร็ว การเลี้ยงสัตว์จะช่วยให้เด็กๆได้ฝึกสมอง ฝึกสมาธิ ความโอบอ้อมอารี ความรู้ต่างๆรอบตัว มีทักษะ มีความรับผิดชอบ รู้จักหน้าที่ มีวินัยต่อตนเอง นำไปสู่การรู้จักคุณค่าในตนเอง และรักผู้อื่นได้นั่นเอง

ประโยชน์ที่เด็กๆจะได้รับ ในเรื่องของสัตว์เลี้ยง

                              เด็กจะเป็นผู้ที่ชอบจดจำ ช่างสังเกตธรรมชาติของสัตว์เลี้ยง เป็นประสบการณ์ตรงที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ของเด็กเพราะการสืบค้นด้วยตนเองของคนเรา เป็นการกระตุ้นประสาทสัมผัส ผลของการสังเกตจะทำให้เด็กมีความรู้ในเรื่องของสัตว์เลี้ยง เช่น ชนิด รูปร่าง ลักษณะ ที่อยู่ อาหาร การดูแลรักษา

เด็กจะเกิดการเรียนรู้ที่จะมีคนอื่นในชีวิตของเขา รู้จักรักสัตว์เลี้ยง จึงเป็นผู้มีความ

เมตตา อ่อนโยน หรือ รักผู้อื่นเป็น ลดความเห็นแก่ตัวหรือการเห็นตนเองเป็นศูนย์กลางลง เขาจะรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า เพราะตนเป็นที่พึ่งของสัตว์เลี้ยง

ฝึกความเป็นผู้มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ การเลี้ยงสัตว์จะต้องดูแลให้อาหารสัตว์เป็นเวลา จึงบ่มเพาะนิสัยความเป็นระเบียบหรือวินัยให้ตนเอง

Post a Comment